به گزارش سایت خبری مرودشت نا، کتاب” از آن همه مرد” داستان رشادت های یکی از سرداران شهید شهرستان مرودشت است که به زودی رونمایی می شود. سایت مرودشت نا بدین منظور با علی مرادی نویسنده این کتاب مصاحبه ای را ترتیب داد که به شرح ذیل است: ابتدا خودتان را معرفی کنید؟ علی مرادی…