به گزارش سایت خبری مرودشت نا، محافل قرآنی بسیاری در گوشه و کنار شهرستان مرودشت وجود دارد. سایت خبری مرودشت با عزیزاله عزیزی مدیر یکی از محافل قرآنی شهر به گفتگو پرداخته است. من گفتگو به شرح ذیل است: نام محفل انس با قرآن شما چیست و چرا این نام را انتخاب کردید؟ با توجه…