به گزارش سایت خبری مرودشت نا، با افزایش معابر و خیابان ها و به اصطلاح بزرگ شدن شهرها، چالش های مختلفی از قبیل تعیین حد و مرز شهرها، سیستم فاضلاب و … پیش روی بشر قرار گرفت و مجموع این چالش ها و آزمون های صحیح و خطا سبب شکل گیری دانشی جدید به نام…