به گزارش سایت خبری مرودشت نا، علیرضا عزیزی قصد دارد در ابیات زیر به ظرفیت های شهر مردشت اشاره کند و تغییر در نوع تفکر را نسبت به این طرفیت ها خواستار است. من نمیدانم که چرا می گویند ترکیه جای عجیبی است و لندن زیباست و چرا در خاطره هیچ کس اسمی از مرودشت…