پارکی عجیب در کامفیروز

به گزارش سایت خبری مرودشت نا، شهرداری کامفیروز به منظور افزایش رفاه مردم یک پارک حاشیه ای در شهر کامفیروز ایجاد کرده است.

مجاورت این پارک حاشیه ای با اداراتی با ادارات شهر کامفیروز از یک سو و قرار گرفتن پارک در مسیر بهشت گمشده و روستاهای کامفیروز از سوی دیگر، این فرضیه را به ذهن متبادر می کند که شاید کارشناسی لازم و کافی برای برای انتخاب موقعیت این پارک صورت نگرفته است. فاصله اندک این پارک به خیابان اصلی بزرگترین عاملی است که می تواند برای کودکان خطر آفرین و حادثه ساز باشد.