مرودشت از لندن چه کم دارد؟!

به گزارش سایت خبری مرودشت نا، علیرضا عزیزی قصد دارد در ابیات زیر به ظرفیت های شهر مردشت اشاره کند و تغییر در نوع تفکر را نسبت به این طرفیت ها خواستار است.

من نمیدانم که چرا می گویند

ترکیه جای عجیبی است و لندن زیباست

و چرا در خاطره هیچ کس اسمی از مرودشت نیست

تخت جمشید چه کم از لندن زیبا دارد

ذهن ها را مثبت

جور دیگر باید فکر کرد

مرودشت را باید ساخت

مرودشت باید خود مرودشت باشد

مهد فرهنگ، تمدن باشد

ذهن ها را مثبت

جور دیگر باید فکر کرد

شهر را، دشت را زیر رونق باید برد

با همه مردم شهر از پیشرفت باید گفت

جاذبه را، عشق را در مرودشت باید دید

ذن ها را مثبت

جور دیگر باید فکر کرد

تخت جمشید را زیری از نور طلا باید دید

و تصور کرد رنگین کمان را، عشق را

مرودشت فرصت پیشرفت فراوان دارد

مرودشت گنجی از ثروت در ذهن شماست

ذهن ها را مثبت و کمی خوشبین تر

پیشرفت در یک قدمی است و نترسیم از کار

مرودشت در ذهن توریست ها جاری است

(( مرودشت در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد ))

مرودشت در ذات خودش گفتنی های فراوان دارد

مرودشت با تخت جمشید می آید به جهان

مرودشت شهر قشنگی است پر از جاذبه ها

مرودشت گاهی گندم می کارد

مرودشت گاهی چغندر برداشت می کند

گاه خشکسالی می شود

و در یک گوشه نشسته به سکوت به جهان می نگرد و همه می دانیم

مرودشت پر از جاذبه های کهن است

دل نبدنیم به کشاورزی و این باران ها

خشکسالی در راه است

ذهن ها را مثبت

جور دیگر باید فکر کنیم

مرودشت پر از جاذبه های کهن است